You are here

مشاوره های تفریحی برای والدین از طرف شهرداری غوسکیلده

مشاوره های تفریحی شهرداری غوسکیلده- مثل زندگی من-- Like my life اطفال و نوجوانان که خواهش فعالیت را در اوقات تعطیل داشته باشند.ایشان را کمک میکنند. مساعدت متشکل است از مشوره رهنما ها در اوقات تعطیل.

 رهنما ها اگاهی دارند در باره تخصیص که شهر داری به دسترس شان میگذارد. روی همرفته در شروع  اطفال و نوجوانان را در رشته دلخواه شان کمک مالی میکنند.

 

  برنامه ذیل  برای کیها است؟

انعده اطفال و نوجوانان که سن شان از 6-17 سال باشد و تا حال بطور داوطلب در کدام اطحادیه فعال نبوده و در شهرداری غوسکیلده زندکی کنند.

انعده اطفال و نوجوانان که در کلوپ اجتماع جوانان در اوقات فراغت میروند از  کمک پرگرام-  مثل زندگی من-  - Like my lifeبرخوردار میگردند. همچنان هیچ کدام شرایط خاص در ارتباط اقتصاد فامیل شما و عایدات تان از شما معلومات خواسته نمیشود.

فعالیتهای انجمنهای داوطلبانه بصورت داوطلب و بدون مزد  میباشد. اطفال و نوجوانان که خواهش عضویت را دارند بطور خودبه خودی عضو شده نمیتوانند. بلاخره تصمیم نهای شمولیت شان را مشاوران تفریهی انجمن اخذ میدارد.

 

مشاوره های تفریهی از چه تشکیل گردیده است؟

مشاوره های تفریهی توسعه میکنند در باره اوقات فراغت و مساعدت شهرداری وعضویت شان.

مساعدت ها نظر به فعالیت های اطفال میتواند رایگان باشد و هم پول پرداخته میشود. مشاوره های تفریهی میتواند حق العضویت ششماهه طفل را بپردازد. اما وابسته به نوع مساعدت دارد.  اطفال صرف یک بار حق دریافت حق العضویت را دارند.

مشاوره های تفریهی  به دفعات شاهد ابتکارات دیگر بوده که اطفال و نوجوانان شامل بوده اند. مشاوره های تفریهی ابتکارات و فعالیت های

را که به نفع اطفال باشد ترتیب داده تا که صرف اوقات گذرانی نباشد.

 

اطلاعات و تماس:

هر گاه اطفال شما نیاز به کمک و رهنمای در قسمت فعالیت های تفریحی دارند میتوانید با ما بصورت مستقیم به تماس شوید:

 


Mail: likemylife@roskilde.dk
 

جای که معلومات مفصل در باره اطلاعات و تماس با مشاوره های تفریهی دریافت میتوانید. در این صفهه متوانید یک لسیت مکمل از اتهادیه ها و فعالیت ها را که در شهرداری غوسکیلده میباشد دریافت کنید.

فیسبوک

علاوه براین ما یک صفهه فیسبوک نیز داریم: www.facebook.com/likemylife.roskilde

در قدم اول برای اطفال و نوجوانانیکه میخواهند از مشاوره تفریهی مستفید گردند. سایت فیسبوک زندگی اتهادیه را بتور دوامدار از فعالیت های جدید و دیگر برنامه ها ی خبری  مربوط عکسها ویدیوها وغیره را جهت الهام و انگیزه به معرفی میگیرد.

 

Senest opdateret

14.02.2017